``

``
Helsiink Pride 2014 kuva T. Koivisto

The Communist Party of Finland supports the recognition of a third gender and legal gender notification by means of a personal statementHelsinki, 15.12.2014
Political Bureau of the CPF


The current Finnish legislation violates physical integrity, protection of privacy and family life, the right to health, as well as the right to self-determination of transsexual people

The aim of the labor movement is a society where all people are equal. All should have equal rights and obligations irrespective of their gender or sexual orientation. The legal requirement to live in compliance with a certain gender role is not justified in the light of modern understanding of gender and therefore legislation needs to be updated to meet people's identities.

The Nordic Youth Council has proposed the recognition of a third gender in the entire Nordic region. The terms of gender recognition are of crucial importance for the realization of human rights of transgender people.

The situation and research challenge to change the Act on transsexualism.

The United Nations Commissioner for Human Rights, the Council of Europe, the European Parliament and a wide range of civil society organizations in Finland and internationally have, inter alia, demanded the removal of terms that violate the human rights of trans people. Finland is not a forerunner: in Argentina, Germany and Denmark, gender is notified personally. Similarly, Norway is preparing amendments to the law on transsexualism. The research on discrimination against transgender people carried out by the EU Agency for Fundamental Rghts corroborates the need for change of law.

Medical and legal sex correction

CPF demands that notification of gender be introduced into the law, meaning that the legal notification of gender needs to be based on a statement made by the person concerned. Gender recognition could be based on a personal statement made to the register office as it is for instance the case in Denmark and Argentina. CPF demands in addition that the mentioning of reproductive inability be deleted from the law.

The legal amendment must ensure that transgender people parenthood be safeguarded as a principle of human rights and in line with data protection rights. Thus, it should be possible that the person who has given birth to a child can be recognized to be the child's father. With regard to existing children, in turn, it should be possible to change motherhood into fatherhood and fatherhood into motherhood.

From a human rights perspective minors should also enjoy the right to rectify their legal gender status.


In addition, it is necessary to change the situation in which the doctor operates a baby whose gender can not be clearly defined. Parents of intersexual babies should enjoy the possibility to register their newborn child in the register of the third sex rather than being forced to have their child operated. Modifying legal gender is less risky than physically changing the human body.

Studies show that on average, one out of five of the employed or job seekers felt they have been discriminated against in employment or job search. With regard to trans people, the same study shows that up to one in three experienced discrimination in employment or job search.

At work the place there is a need for bold initiatives and for fair jobs that respect the diversity of working people. When renewing the industrial relations, the trade union movement must take into account the needs of gender and sexual minorities.

The Communist Party wants to promote gender equality and the right of people to define themselves. That is why the Communist Party supports the recognition of a third gender.

Punainen sateenkaari juhlii: SKP Suomen edistyksellisin puolue! SKP kannattaa kolmannen sukupuolen tunnustamista ja juridisen sukupuolen vahvistamista henkilön omana ilmoituksenaSKP kannattaa kolmannen sukupuolen tunnustamista ja juridisen sukupuolen vahvistamista henkilön omana ilmoituksena

SKP:n poliittinen toimikunta 15.12.2014
Suomen nykyinen lainsäädäntö loukkaa transihmisten kehollista koskemattomuutta, yksityisyyden ja perhe-elämän suojaa, oikeutta terveyteen sekä itsemääräämisoikeutta.
Työväenliikkeen tavoitteena on yhteiskunta, jossa kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia. Kaikilla tulee olla yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet myös riippumatta heidän sukupuolestaan tai sukupuolisesta suuntautumisestaan. Lain vaatimus tietyssä sukupuoliroolissa elämisestä ei ole perusteltu nykyaikaisen sukupuolikäsityksen valossa ja siksi säädökset on päivitettävä vastaamaan ihmisten identiteettejä.
Pohjoismainen nuorten neuvosto on esittänyt kolmannen sukupuolen hyväksymistä koko Pohjolaan. Sukupuolen vahvistamisen ehdot vaikuttavat keskeisesti transihmisten ihmisoikeuksien toteutumiseen.

Tilanne ja tutkimus haastavat muuttamaan translakia

Transihmisten Ihmisoikeuksia loukkaavien ehtojen poistamista ovat vaatineet muun muassa YK:n ihmisoikeusvaltuutettu, Euroopan neuvosto, Euroopan parlamentti ja laaja joukko kansalaisjärjestöjä Suomessa ja kansainvälisesti. Suomi ei ole maana edelläkävijä: Argentiinassa, Saksassa ja Tanskassa sukupuoli ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Samoin Norja valmistelee translakimuutosta. EU:n perusoikeusviraston tutkimus transihmisten syrjinnästä vahvistaa lainmuutoksen tarpeen.

Lääketieteellinen ja juridinen sukupuolenkorjaus

SKP vaatii lakiin sukupuolen vahvistamisesta kirjattavaksi, että juridisen sukupuolen vahvistaminen tulee perustua henkilön omaan ilmoitukseen. Sukupuolen vahvistaminen voisi perustua maistraatille tehtävään omaan ilmoitukseen, kuten esimerkiksi Tanskassa ja Argentiinassa. SKP esittää myös vaatimusta lisääntymiskyvyttömyydestä poistettavaksi laista.
Lakimuutoksessa on varmistettava, että transsukupuolisten ihmisten vanhemmuus turvataan ihmisoikeusperusteisesti sekä tietosuojaa kunnioittaen. Näin ollen tulisi olla mahdollisia, että lapsen synnyttäjä voidaan todeta lapsen isäksi. Jo syntyneiden lasten osalta puolestaan pitäisi olla mahdollista, että äitiys muuttuisi isyydeksi ja isyys äitiydeksi.
Ihmisoikeusnäkökulmasta myös alaikäisille on mahdollistettava juridisen sukupuolen korjaaminen.
Lisäksi on muutettava tilanne, jossa lääkäri leikkaa vauvan kun sen sukupuolta ei voida selvästi määritellä. Intersukupuolisten vauvojen vanhemmilla pitää olla pakkoleikkaamisen sijaan mahdollisuus vastasyntyneen kirjaamisesta kolmanteen sukupuoleen. Juridista sukupuolta on riskittömämpää muuttaa kuin kehoa.
Tutkimuksen mukaan keskimäärin yksi viidestä työssäkäyvästä tai työtä etsivästä koki tulleensa syrjityksi työelämässä tai työnhaussa. Transihmisistä saman tutkimuksen mukaan jopa joka kolmas koki syrjintää työelämässä tai työnhaussa.
Työelämässä tarvitaan myös rohkeita aloitteita ja reiluja kaikkien työläisten erilaisuutta kunnioitettavia työpaikkoja. Ammattiyhdistysliikkeen on huomioitava sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen tarpeet kun työelämän pelisääntöjä uudistetaan.
SKP haluaa edistää sukupuolten tasa-arvoa ja ihmisten oikeutta määritellä itse itsensä. Siksi SKP kannattaa kolmannen sukupuolen tunnustamista.

Hyvässä yhteiskunnassa kaikilla yhteisvastuu
Perjantaina 29.11. eduskunnassa äänestetään sukupuolineutraalista avioliittolaista.

Sukupuolineutraalin avioliittolain tarkoituksena on asettaa kaikki avioliittoon haluavat pariskunnat samalle viivalle poistamalla laista sukupuolen käsitteen, joka nykyisellään rajoittaa avioliiton naisen ja miehen väliseksi oikeudelliseksi instituutioksi.

Nykyistä kahden rinnakkaisen instituution ratkaisu on epäoikeudenmukainen, koska rekisteröidyissä parisuhteissa eläviltä puuttuu kaksi keskeistä oikeutta, jotka aviopareille on suotu: oikeus yhteiseen lapsen adoptoimiseen ja sukunimeen ilman erillistä hakemusta.

SKP:n puheenjohtaja JP Väisänen kannattaa sukupuolineutraalia avioliittolakia


- ”Jos minun adoptiovanhempani eläisivät ja voisivat äänestää, he ihan varmasti äänestäisivät lain puolesta” vakuuttaa avoimesti adoptiostaan ja homoseksuaalisuudesta kertova SKP:n puheenjohtaja JP Väisänen joka, 47 vuotta sitten adoptoitiin kuudenneksi lapseksi körttiläistaustaiseen junamiehen ja kotiäidin perheeseen Pieksämäellä. 

Sukupuolineutraali avioliittolaki mahdollistaisi samaa sukupuolta olevien perheiden luonnollisen vastuunkantamisen. Suomen kommunistinen puolue (SKP) kannattaa avioliittolain muuttamista sukupuolineutraaliksi. Samaa sukupuolta olevat parit tulee asettaa lainsäädännössä yhdenvertaiseen asemaan eri sukupuolta olevien parien kanssa. SKP kannattaa valtion ja kirkkokuntien toisistaan erottamista ja on tämän linjan mukaisesti sitä mieltä, että kirkoilla ei pidä olla päätösvaltaa eikä veto-oikeutta avioliittolainsäädäntöön.

- ”Työväenluokan perspektiivistä sukupuolineutraalissa avioliittolaissa on kysymys ennen kaikkea tasa-arvoisesta yhteiskunnasta, jossa kaikilla yhteiskunnan eri jäsenillä on tasa-arvoiset oikeudet ja yhtäläiset velvollisuudet” sanoo Väisänen ja kysyy lopuksi
- ”Miksi tämä nyt aikuiseksi kasvanut adoptiolapsi ei vuorostaan voisi kantaa omaa vastuutaan?”

Tasa-arvoinen yhteiskunta vaatii tasa-arvoiset lait!


Punaisen sateenkaaren Pridejulkilausuma 2014:

 


Tasa-arvoinen yhteiskunta vaatii tasa-arvoiset lait!

Punainen sateenkaari paheksuu eduskunnan lakivaliokunnan päätöstä hylätä kansalaisaloite tasa-arvoisesta avioliittolainsäädännöstä. On täysin käsittämätöntä, että muutaman ihmisen mielipide riittää mitätöimään satojentuhansien tahdonilmaisun. Vetoamme eduskuntaan, että se syksyllä päättäisi ottaa kannan tasa-arvon puolesta syrjintää vastaan. Uudelta hallitukselta puolestaan vaadimme translain uudistuksen saattamista päätökseen vielä tällä hallituskaudella.

Tasa-arvoinen avioliittolaki ratkaisisi toteutuessaan yhden translainsäädännön ongelman. Nykyään laki vaatii juridisen sukupuolensa vaihtoa hakevalta pakkosterilisaation, lääketieteellisen selvityksen kuulumisesta ”vastakkaiseen sukupuoleen” ja 18 vuoden iän lisäksi myös avioliiton muuttamista rekisteröidyksi parisuhteeksi tai päinvastoin.

Punainen sateenkaari toivoo, että Suomessa otetaan mallia Tanskasta, jossa translakiin jätettiin vaatimuksiksi vain täysi-ikäisyys ja 6 kuukauden harkinta-aika. Ei ole kenenkään etu aiheuttaa ihmisille vakavia mielenterveyden ja muita ongelmia vain siksi, että yhteiskunnan on vaikea käsitellä erilaisuutta. Ei myöskään ole hyväksyttävää, että ihmiset laitetaan valitsemaan esimerkiksi sukupuolensa korjaamisen ja lasten saamisen välillä. Etenkin nuorille nämä ovat täysin kohtuuttomia vaatimuksia.

Kaikenlainen sukupuoleen tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä on kitkettävä myös työelämästä. On aivan yhtä väärin erottaa nainen lasten saamisen takia, jättää mies palkkaamatta homouden takia kuin siirtää transmies pois asiakaspalvelutehtävistä.

Työelämän on oltava tasa-arvoista, eikä siihen riitä pelkästään asenteiden muuttaminen, tarvitaan myös sellainen lainsäädäntö, että se tukee syrjintää kokenutta henkilöä, ei syrji häntä lisää.

Punainen sateenkaari (SKP)

Punainen sateekaari kannattaa avioliittolain muuttamista sukupuolineutraaliksi.


JP Väisänen: "Kannatan avioliittolain muuttamista sukupuolineutraaliksi. Samaa sukupuolta olevat parit tulee asettaa lainsäädännössä yhdenvertaiseen asemaan eri sukupuolta olevien parien kanssa."
 SKP:n HLBT- työryhmä Punainen sateenkaari kannattaa avioliittolain muuttamista sukupuolineutraaliksi. Samaa sukupuolta olevat parit tulee asettaa lainsäädännössä yhdenvertaiseen asemaan eri sukupuolta olevien parien kanssa." / kuva SKP arkisto
Punainen sateekaari haluan antaa toisenlaisen poliittisen viestin kuin mitä konservatiivit Kataisen hallituksen edustajat ja homofobinen parlamentaarinen oppositio. 

On hyvä muistaa ainakin kolme asiaa liittyen keskusteluun sukupuolineutraalista avioliittolaista. Ensimmäiseksi; kuuden puolueen hallitus ei saanut mahtumaan sukupuolineutraalia avioliittolakia hallitusohjelmaan. Toiseksi; suuri joukko suomalaisia (166 851) on omalla allekirjoituksellaan pakottanut eduskunnan käsittelemään asiaa - kiitos uuden kansalaisaloitteen mahdollisuuden. Kolmanneksi on hyvä muistaa, että työväenliikkeen tavoitteena on yhteiskunta, jossa kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia. Meillä kaikilla tulee olla yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet myös riippumatta meidän sukupuolisesta suuntautumisesta.
Suomeen saatiin laki rekisteröidystä parisuhteesta vuonna 2002. Se ei kuitenkaan anna kaikkia samoja oikeuksia kuin avioliitossa. Sosiaali- ja verolainsäädännössä avio- ja avoliittoja koskevat säädökset eivät koske rekisteröityjä parisuhteita. Myöskään adoptio-oikeus ja nimilaki eivät koske yhtäläisesti rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä. 
Monissa muissa maissa avioliittolainsäädäntö on jo uudistettu sukupuolineutraaliksi. Näin on tehty muun muassa Belgiassa, Espanjassa, Hollannissa, Norjassa ja Ruotsissa. Esimerkiksi Ruotsissa avioliittolain muutos johti myös luterilaisen kirkon päätökseen, joka mahdollistaa kirkollisen vihkimisen homopareille. 
Punainen sateekaari kannattaa avioliittolain muuttamista sukupuolineutraaliksi. Samaa sukupuolta olevat parit tulee asettaa lainsäädännössä yhdenvertaiseen asemaan eri sukupuolta olevien parien kanssa. SKP kannattaa valtion ja kirkkokuntien toisistaan erottamista ja on tämän linjan mukaisesti sitä mieltä, että kirkoilla ei pidä olla päätösvaltaa eikä veto-oikeutta avioliittolainsäädäntöön. 

Punainen sateekaari tukee espanjalaisten naisten taistelua!

Suomen kommunistinen puolue on mukana Euroopan vasemmiston solidaarisuuskampanjassa, jolla tuetaan naisten oikeutta päättää omasta kehostaan. Solidaarisuutta tarvitaan tänään erityisesti Espanjassa.

Espanjan hallitus yrittää nostaa kannatustaan myötäilemällä katolisen kirkon kantoja muun muassa kieltämällä naisilta abortin ja toisaalta poistamalla yksinäisten naisten oikeuden hedelmöityshoitoihin. Oikeistopuolue Partido Popularin lakialoitteen mukaan jatkossa Espanjassa olisi mahdollista saada abortti ainoastaan tilanteessa, jossa äidin terveys on vakavasti uhattuna.

Euroopan vasemmiston puolue on mukana espanjalaisessa “vapaudenjuna” aloitteessa, joka on syntynyt vastatoimena Espanjan oikeistopuoleen ajamalle abortin kieltävälle laille. Naisten oikeuksien räikeä loukkaus johtaa laittomien aborttien yleistymiseen ja sen vaikutus kohdistuu etenkin köyhimpiin naisiin, joiden ei ole mahdollista matkustaa muualle Eurooppaan teettämään aborttinsa siellä.

– On täysin käsittämätöntä, miten eurooppalaisen leikkauspolitiikan laskua jatkuvasti maksatetaan naisilla. Espanjan tilanne osoittaa, että hallitukset ovat valmiita lisäämään naisten taakkaa, paitsi poistamalla sosiaalipalvelut ja irtisanomalla niihin työllistyneet naiset, myös jopa poistamalla naisten oikeuden päättää omasta kehostaan, toteaa helsinkiläinen paikallispolitiikan vaikuttaja ja SKP:n eurovaaliehdokas Tiina Sandberg.

– YK:n ihmisoikeusneuvosto on jo 2009 ottanut selkeän kannan siihen, ettei ihmisten sosiaaliturvaa ja palveluita saa leikata tai vaarantaa valtioiden heikentyneen taloustilanteen vuoksi. Aborttien määrä valtiossa ei riipu abortin saamisen helppoudesta, vaan se heijastelee ennen kaikkea sitä, miten yhteiskunta tukee äitejä ja toisaalta miten paljon panostetaan seksuaaliterveyden opetukseen ja ehkäisyvälineiden saannin helpottamiseen, sanoo Sandebrg.

Euroopan vasemmisto kutsuu kaikkia edistyksellisiä voimia solidaarisuustoimiin ihmisoikeuksien puolesta markkinoiden ja oikeistovoimien mielivaltaa vastaan. Kampanjapäivänä 1.helmikuuta halutaan nostaa esille naisten oikeus päättää omasta kehostaan ja heidän oikeutensa aborttiin.

QUEER ON KAUNISTA JA SUUDELMAT POLITIIKKAA


Punainen sateenkaari (SKP) 29.6.2013

Helsinki Pride 2013 kulttuuri- ja ihmisoikeustapahtuman teema on kohtaaminen. Teema on erinomainen, koska se nostaa esiin, kuinka poliittinen eliitti ja tavalliset normihomot kaduntallaajat elävät - kaukana toistensa todellisuudesta. Punaisen sateenkaaren PRIDE-banderollin slogan ”Queer on kaunista” viittaa 60-luvun afro-amerikkalaisten emansipaation kautta tämän päivän sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen tarpeeseen vapautua eliitin asettamista kahleista.

Juuri julkaistu (17.5.2013) EU:n perusoikeusviraston tutkimus HLBT-vähemmistöjen ihmisoikeusongelmista kertoo tämän päivän erilaisista kahleista Euroopassa. Kiusaaminen oppilaitoksissa, transihmisten kokema syrjintä työelämässä, työnhaussa ja terveydenhuollossa sekä lukuisat viharikokset ovat keskeisiä ihmisoikeusongelmia.
Punainen sateenkaari vaatii nykyisen politiikan suunnan muuttamista. Queer-kahleista voidaan irtautua lainsäädäntöä muuttamalla ja parantamalla vähemmistöjen mahdollisuutta vaikuttaa omiin oikeuksiinsa.

LOPPU HOMOILLA RATSASTAMISELLE!

Punaisen sateenkaaren mielestä gay-kansalle on tehty katteettomia vaalilupauksia. On aika antaa kenkää poliittisille spekulanteille ja homoilla eduskuntaan ratsastaneilla. Ei riitä, että poliittinen eliitti kerää homojen ja lesbojen äänet vaalien alla tilanteessa, jossa itse puolueet kuitenkaan eivät ole sitoutuneet edistämään sateenkaari-kansan ihmisoikeuksia. Punaisen sateenkaaren mielestä todellista muutosta haluavien homojen on syrjäytettävä taantumukselliset pr-patsaat, astuttava itse johtoon ja ryhdyttävä vaikuttamaan omiin oikeuksiinsa.
Todellista HLBT-kulttuuria, kuten muutakaan kulttuuria, ei voi ostaa. Kulttuuri tehdään ja siihen osallistutaan yhdessä, yhdessä se myös koetaan. Vähemmistöillä on oikeus todelliseen omaan kulttuuriin. Tämän pitää alkaa näkyä myös siellä, missä päätetään talousarvioista ja taistellaan poliittisista johtopaikoista.

Vain yksittäiset hallituspuolueiden kansanedustajat ovat pitäneet esillä HLBT-oikeuksia. Esimerkiksi sukupuolineutraali avioliittolaki ei kuulu Kataisen kuuden puolueen hallitusohjelmaan. Punaisen sateenkaaren mielestä tämä on räikeän ristiriitaista; ammottava aukko yksilöiden ja yhteisöjen normien välillä.RADIKAALIT HETEROT

Viime aikoina Suomessa on tehty paljon politiikkaa suudelmilla. Pakko tanssia ohjelman juryn jäsen tanssija Ätäteki sen, Krista Sigfrieds teki sen miljoona yleisön edessä Euroviisuissa ja erään trendilehden sivuilla useat eri alojen tunnetut tekivät sen. Heterot ottivat kantaa sukupuoli ja seksuaalivähemmistöjen puolesta suutelemalla. On erittäin tervetullutta, että yksittäiset julkisuuden henkilöt edistävät asiaa, jota poliittinen eliitti ei edistä. Tahdon-kampanja on erinomainen. Kansalaisaloite joudutaan ottamaan käsittelyyn eduskunnassa, vaikka kuusi hallituspuoluetta ei sitä tahtosikaan.

Suurpääoman politiikkaa komppaavat hallituksen sixpäkkiläiset kohtaavat tässä klassisen tilanteen, jossa joukkojen yhdistyessä kaikki ei enää menekään suunnitelmien mukaan.
Joku onkin viisastellut ja todennut samaa kysymällä ”Mitä suurpääoma eniten pelkää? Joukkoliikettä." Tähän tänään voisi tänään lisätä, että myös poliittisia suudelmia.